Samodzielne Stanowisko ds. Strategii i Analiz

Samodzielne Stanowisko ds. Strategii i Analiz

Pracownicy Referatu:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
inspektor Paulina Soszyńska-Purtak 42 237 25 46 w. 610 psoszynska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 20
 
.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Strategii i Analiz należy:


1)     dokonywanie analiz, oceny sytuacji oraz potencjału miasta w zakresie możliwych kierunków jego rozwoju;
2)     diagnozowanie najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych miasta;
3)     rekomendowanie priorytetowych kierunków rozwoju oraz wskazywanie obszarów, celów i działań polityki społeczno-gospodarczej w mieście;
4)     nadzór nad przygotowaniem dokumentów strategicznych miasta, w szczególności strategii rozwoju i planów strategicznych dla wybranych obszarów;
5)     współpraca z organami administracji samorządowej, parlamentarnej i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie planowania strategicznego oraz przy realizacji zadań wynikających z przyjętych kierunków rozwoju;
6)     wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację strategicznych projektów;
7)     prowadzenie bazy realizowanych przez miasto inwestycji i projektów oraz przygotowywanie analiz i raportów tym zakresie;
8)     reprezentowanie interesów miasta przed instytucjami unijnymi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie jego rozwoju.