Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie

  • logotypy unijne

Nazwa projektu: „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie”
Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska
Działanie V.2 Gospodarka odpadami
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0017/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 20 maja 2022 roku
Całkowita wartość projektu: 2 452 389,00 zł
Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 688 355,00 zł
Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in: 

1. Wykonanie utwardzenia i uszczelnienia terenu
2. Wykonanie odwodnienia terenu
3. Budowę hali magazynowej o konstrukcji stalowej
4. Budowę zadaszonej wiaty magazynowej
5. Budowę czterech niezadaszonych boksów
6. Dostawę i montaż przejazdowej wagi samochodowej o nośności 60 ton
7. Budowę rampy i podjazdów
8. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej i niezbędnych instalacji: 
- elektrycznej wraz z koniecznymi urządzeniami, w tym systemu oświetlenia placu i monitoringu
- kanalizacyjnej wraz z koniecznymi urządzeniami
9. Wykonanie ścieżki edukacyjnej
10. Adaptację budynku (po dawnej kotłowni) na punkt napraw
11. Budowę ogrodzenia PSZOK
12. Przebudowę bramy wjazdowej wraz z montażem szlabanów

Stan przed realizacją inwestycji

  • 1
  • 2
  • 3