Komunikat Burmistrza Głowna z dnia 2 listopada 2020 roku

Komunikat Burmistrza Głowna z dnia 2 listopada 2020 roku

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, od dnia 3 listopada 2020 roku Urząd Miejski w Głownie będzie obsługiwał interesantów wyłącznie z użyciem środków komunikacji na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

Kontakt z Urzędem realizowany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod następującymi numerami telefonów i adresami e-mail:

 

Urząd Stanu Cywilnego

798 831 572

mgrzelak@glowno.pl

 

Referat Spraw Obywatelskich

798 831 621

jbialek@glowno.pl

 

Referat Finansowo-Budżetowy

798 831 542

jsadowska@glowno.pl

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

798 831 550

jsekalska@glowno.pl

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

798 831 681

pmalecki@glowno.pl

Referat Infrastruktury Technicznej

798 831 560

ajaniak@glowno.pl

 

Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej

798 831 685

blisowska@glowno.pl

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny

798 831 691

mszczerba@glowno.pl

 

Referat ds. Obsługi Rady Miejskiej

798 831 498

akazmierczak@glowno.pl

 

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

798 831 571

rjaskowski@glowno.pl

 

W sprawach ogólnych, informacji udziela sekretariat Urzędu Miejskiego w Głownie:

798 831 668

sekretariat@glowno.pl

 

Wszelką korespondencję do Urzędu należy kierować tradycyjną pocztą (o terminowości decyduje data nadania przesyłki), poprzez skrzynkę e-PUAP oraz drogą mailową na podane powyżej adresy. Korespondencja papierowa przychodząca do Urzędu będzie poddawana 48-godzinnej kwarantannie.

        Z up. Burmistrza
/-/
Magdalena Błaszczyk
Zastępca Burmistrza Głowna