Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Wypisy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz kartoteki budynków zawierające dane osobowe właścicieli nieruchomości wydawane są odpłatnie na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy wypis;

3) operatorów:

- sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

- systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

4) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-3, które mają interes prawny w tym zakresie i wskażą przepis prawa materialnego zobowiązujący organ do wydania dokumentu.

  • Załatw sprawę

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 p. 6 (sekretariat) lub p. 8
  • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePuap

Informacje: Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Piotr Adamczyk tel. 42 719 11 42 w. 810,  email: padamczyk@glowno.pl

  • Niezbędne informacje

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków lub lokali
  • potwierdzenie należnej opłaty dokonanej przelewem na konto Gminy Miasta Głowno: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008 lub w kasie urzędu

Opłaty:

Opłata za wypis naliczana jest na podstawie tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Nazwa dokumentu Stawka podstawowa
1 Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego 50,00 zł
2 Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego 30,00 zł
3 Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego 30,00 zł
4 Wypis z kartoteki budynków albo wypis kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego 20,00 zł
5 Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) 15,00 zł

Termin realizacji:

  • do 7 dni od dnia złożenia wniosku

 

  • Niezbędne dokumenty