GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 12 grudnia 2018

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«grudzień 2018»
P W Ś C P S N
1 dzień: 2
3 4 5 6 7 8 dzień: 9
10 dzień: 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.

Treść strony

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

   SPRAWOZDANIE 
 

z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. 
   

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/222/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 roku, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm), ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), uchwałę Nr XXXIV/222/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz uchwałę Nr XXXIV/223/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2017 r. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2017 realizację następujących zadań: 
 
1.  z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych      usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno w miejscu ich zamieszkania,

2.   z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3.   z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4.   z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,   

5.   z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

6.   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

7.   z zakresu edukacji, oświaty i wychowania,

8.   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

9.   z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 
 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno w miejscu ich zamieszkania, ukazało się w dniu  1 grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno oraz na tablicach ogłoszeń w trzech siedzibach Urzędu Miejskiego w Głownie. 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację wymienionych powyżej zadań z zakresów od pkt. 2 do pkt. 8 ukazały się w dniu 14 grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno oraz na tablicach ogłoszeń w trzech siedzibach Urzędu Miejskiego w Głownie. Ogłoszenie o kolejnym otwartym konkursie ofert  z zakresu pkt 8  ukazało się 18 stycznia 2017 r., w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno oraz na tablicach ogłoszeń w trzech siedzibach Urzędu Miejskiego w Głownie.

W celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert zostały powołane komisje konkursowe – Zarządzeniem Nr 203/2016 Burmistrza Głowna z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania  Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno w miejscu ich zamieszkania w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. i Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Głowna z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego, które otrzymają dotacje celowe  z budżetu miasta Głowna w 2017 r. oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowych. 

W dniu 28 grudnia 2016 r. ukazało się ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w trzech siedzibach Urzędu Miejskiego w Głownie,  informujące o wynikach konkursu z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno w miejscu ich zamieszkania w okresie 01.01.217 r. – 31.12.2017 r. Wpłynęła 1 oferta. Łączna kwota rozdysponowana z budżetu miasta na realizację  ww. zadania to 212 740 zł  dla 1 oferty. 

W wyniku ogłoszonych konkursów ofert na realizację wymienionych zadań z zakresów od pkt. 2 do pkt 8 wpłynęło łącznie 39 ofert. Jedna z organizacji pozarządowych złożyła dwie identyczne oferty, dlatego 1 z nich nie podlegała dalszemu rozpatrzeniu. Wymogi formalne spełniły 32 oferty. Środki finansowe z budżetu miasta zostały przyznane dla 32 ofert w łącznej kwocie  247 360 zł (ogłoszenie z dnia 17 stycznia 2017 r.).

W wyniku ogłoszonego kolejnego konkursu ofert z zakresu pkt 8 wpłynęły łącznie 2 oferty, środki finansowe z budżetu miasta zostały przyznane dla 2 ofert w łącznej wysokości 32 000 zł (ogłoszenie z dnia 22 lutego 2017 r.).

W sumie w roku 2017 przyznano łącznie na realizację zadań od pkt 2 do pkt 8 kwotę 279 360 zł. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży ukazało się w dniu 13 kwietnia 2017 r. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwałę Nr XXXIV/222/16  Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z  powyższego zakresu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno oraz na tablicach ogłoszeń w trzech siedzibach Urzędu Miejskiego w Głownie. W celu przeprowadzenia powyższego konkursu została powołana komisja konkursowa – Zarządzeniem Nr 63/2017 Burmistrza Głowna z dnia  8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 Burmistrza Głowna z dnia  2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego, które otrzymają dotacje celowe z budżetu Miasta Głowna w 2017 r. oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowych.

Wpłynęło 10 ofert, łączna kwota rozdysponowana z budżetu miasta na realizację ww. zadania to 20 000 zł dla 10 ofert (ogłoszenie z dnia 22 maja 2017 r.).  Łącznie w roku 2017 z budżetu Miasta Głowna rozdysponowano kwotę: 512 100,00 zł na  realizację powyższych zadań. 

Realizując art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwałę Nr XXXII/208/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 października 2016 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Głowna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, w dniach od 29 września 2017 r. do dnia 16 października 2017 r. odbyły się konsultacje  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2018.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie elektronicznej, gdzie formularz wraz z projektem ww. uchwały był dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Głowno. W wyniku odbytych konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych nie zgłosili uwag do projektu  uchwały, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 15 października 2016 r. odbyło się spotkanie mające na celu wymianę wzajemnych doświadczeń, dokonanie ewaluacji Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 oraz zapoznanie się z projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

W roku 2017 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwałę Nr XV/222/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

Do pobrania:

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny otwarcia

 

pon - piąt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pon - piąt: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2018. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 823

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.