GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 19 października 2019

Wyszukiwanie

Menu główne

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«październik 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 dzień: 22 23 24 25 26 dzień: 27
28 29 30 31
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.

Treść strony

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie

 

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut określa zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie, zwanej dalej „Radą".
§ 2. l. Rada jest ciałem samorządowym młodzieży Miasta Głowna.
2. Termin i miejsce posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głownie.
§ 3. Rada działa na podstawie niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Głownie.
§ 4. Terenem działalności Rady jest Miasto Głowno, a siedzibą Biuro Rady Miejskiej w Głownie przy ul. Dworskiej 4, która zapewnia jednocześnie obsługę Młodzieżowej Rady Miasta w Głownie. Nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
§ 5. Rada jest ciałem konsultacyjnym działającym na rzecz wspierania upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Miasta Głowna, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

Rozdział II

CELE RADY I ICH REALIZACJA

§ 6.1.Celem działań Rady jest:
1) reprezentowanie interesów Młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych,
2) zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży,
3) umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym Miasta Głowna.
§ 7. l. Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z Samorządami Uczniowskimi ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
2) reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych Miasta Głowna.
3) współpracę z Radą Miejską w Głownie, poprzez udział w posiedzeniach Rady i obradach komisji Rady Miejskiej z głosem opiniodawczym,
4) współpracę z organizacjami młodzieżowymi,
5) organizację życia kulturalnego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Głowna,
6) wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin życia dotyczących zwłaszcza dzieci i młodzieży.


Rozdział III

CZŁONKOWIE RADY

§ 8.1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół z terenu Miasta Głowna wybrani na terenie szkół zgodnie z niniejszym Statutem.
2. Każdy Radny jest przedstawicielem i reprezentantem uczniów szkoły, do której uczęszcza i w której został wybrany.
§ 9.1. Rada składa się z 21 radnych, wybieranych przez młodzież zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie.
2. Kadencja Rady trwa dwa lata, licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
§ 10.1. Radni mają prawo:
1) uczestniczyć w posiedzeniach Rady,
2) zgłaszać wnioski związane z celami i działalnością Rady i żądać informacji o sposobie ich realizacji,
3) brać udział na zasadach określonych przez organizatorów, w konkursach, konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Rady.
4) brać udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej w Głownie.
§ 11.1.Radni maj ą obowiązek:
1) reprezentowania młodzieży,
2) aktywnego uczestniczenia w działalności Rady,
3) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał przyjętych przez Radę,
4) systematycznego spotykania się z przedstawicielami społeczności uczniowskich,
5) dbać o dobre imię i wizerunek Rady.
§ 12. l. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
1) wystąpienia z Rady,
2) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na Sesjach Rady,
3) śmierci radnego,
4) przeniesienia się do innej szkoły,
5) pozbawienia mandatu przez Radę na skutek wyroku sądowego,
6) ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
§ 13. Wystąpienie z Rady następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady.
§ 14. Wolne miejsce powinno być uzupełnione przez kandydata, który w wyniku wyborów w danej szkole uzyskał kolejną największą ilość głosów i wyraża zgodę na objęcie mandatu.
§ 15. Oświadczenia i uchwały Rady podpisuje w imieniu Rady Przewodniczący Rady lub podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

Rozdział IV

SESJE RADY

§ 16. Rada obraduje na Sesjach, które odbywają się według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, rozpatruje sprawy należące do jej kompetencji, określone w Statucie.
§ 17.1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub innego uzasadnionego powodu Sesję zwołuje Wiceprzewodniczący Rady.
2. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad, wyznacza miesiąc, dzień i godzinę rozpoczęcia Sesji.
3. O Sesji zawiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem Sesji.
§ 18. Sesje Rady są jawne.

Rozdział V


ZASADY OBRADOWANIA

§ 19.1. Obrady Rady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich, co najmniej połowa statutowego składu Rady.
2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o przerwaniu Sesji wyznaczając jej nowy termin.
3. Członek Rady, który jest nieobecny na Sesji lub opuścił obrady przed zakończeniem Sesji powinien złożyć wyjaśnienie Przewodniczącemu Rady.
§ 20. l. Sesje otwiera i prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący.
2. Otwarcie Sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:„otwieram Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie".
§ 21.1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady wg ustalonego porządku obrad.
2. Przewodniczący udziela głosu według ustalonej kolejności, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
§ 22.1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
2. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym celem zreferowania tematu.
§ 23.1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę „zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie".
2. Z każdej Sesji sporządza się protokół będący zapisem przebiegu obrad. Do protokołu załącza się listę obecności. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialna jest osoba wskazana spośród radnych przez Przewodniczącego.

Rozdział VI


POSTANOWIENIA RADY

§ 24.1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały.
2. Rada może również uchwalać wnioski, przyjmować stanowiska lub formułować opinie.
3. Uchwały, wnioski, stanowiska i opinie przyjmowane są większością głosów.
§ 25.1. Z inicjatywą uchwały mogą występować komisje problemowe lub każdy z radnych.
2. Z propozycją przyjęcia przez Radę wniosku, opinii lub stanowiska mogą występować członkowie Rady.
§ 26.1. Uchwałę opatruje się numerem określającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę Sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.
2. Wnioski, stanowiska, opinie opatruje się kolejnymi numerem, kolejna liczba Sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku ich podjęcia.
3. Uchwały Rady (wnioski, opinie, stanowiska) podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący w zależności od tego, kto obradom przewodniczył.
4. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem Sesji Przewodniczący Rady.

Rozdział VII

TRYB GŁOSOWANIA

§ 27.1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Zwykła większość głosów oznacza, że „za” opowiedziało się więcej radnych niż „przeciw". Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.
3. Rada na wniosek radnego może zawsze postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania zwykłą większością głosów.
4. W sprawach personalnych decyzję podejmuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów tzn. za podjęciem uchwały musi zagłosować więcej radnych niż łącznie radnych przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 28.1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady. Za głosy ważne uznaje się kartki, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.
3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza na Sesji komisja skrutacyjna wybrana spośród radnych.
4. Rada może ze swojego grona powoływać komisje problemowe.
5. Komisje problemowe wybierają Przewodniczącego ze swojego grona.

Rozdział VIII

TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY

§ 29.1. Wyboru do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach do Rady głosować mogą wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Głowna osobiście tylko jeden raz.
3. Kandydować do Rady mogą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Głowna.
§ 30. Wybory zarządza Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji Rady. Pierwsze wybory do Rady zarządza Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie w terminie do 30 listopada 2008 roku.

Rozdział IX

PRAWA WYBORCZE

§ 31. Prawo do wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z terenu Miasta Głowna licząc na dzień odbycia wyborów.
§ 32. l. Kandydować może każdy uczeń niezawieszony w prawach ucznia.


Rozdział X

ORGANY WYBORCZE

§ 33. Wybory przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Szkolna Komisja Wyborcza złożona z pięciu członków w tym: Opiekun Samorządu oraz 4 członków Samorządu Szkolnego.
§ 34.1. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów niniejszego Statutu w sprawie przeprowadzenia wyboru,
2) rejestrowanie kandydatów na radnych,
3) przygotowanie spisu wyborców,
4) przygotowanie kart do głosowania,
5) przygotowanie lokalu wyborczego, w którym odbędą się wybory,
6) przeprowadzenie głosowania w szkole,
7) ustalenie wyników głosowania w szkole,
8) ogłoszenie wyników wyborów na terenie szkoły w sposób zwyczajowo przyjęty,
9) przesłanie wyników głosowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głownie.
§ 35. Szkolna Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej.
§ 36. Skład Szkolnej Komisji Wyborczej podaje się w ciągu 2 dni do wiadomości Samorządów Klasowych w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole.
§ 37. Szkolną Komisję Wyborczą należy powołać najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów.

Rozdział XI

USTALENIE LICZBY RADNYCH

§ 38.1. Ustala się następującą liczbę radnych wybieranych w poszczególnych szkołach:
1) Gimnazjum Miejskie w Głownie im. Jana Pawła II - wybiera 7 radnych,
2) Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie- wybiera 6 radnych,
3) Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Romualda Adama Cebertowicza - wybiera 4 radnych,
4) Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Głownie - wybiera 2 radnych,
5) Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie – wybiera 2 radnych

Rozdział XII

SPIS WYBORCÓW

§ 39. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Spis wyborców sporządza się na dzień zarządzania wyborów.
§ 40. Spis wyborców przygotowuje Szkolna Komisja Wyborcza
§ 41. W spisie zamieszcza się nazwisko i imiona, datę urodzenia oraz klasę do której uczęszcza wyborca.
§ 42. Spis wyborców jest udostępniany tylko i wyłącznie do wglądu Dyrektora Szkoły oraz Szkolnej Komisji Wyborczej.

Rozdział XIII

KARTA DO GŁOSOWANIA

§ 43. Szkolna Komisja Wyborcza po sporządzeniu listy kandydatów na radnych przygotowuje karty do głosowania.
§ 44. Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na radnych.
§ 45. Kartę do głosowania opatruje się podłużną pieczęcią szkoły.
§ 46. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

Rozdział XIV

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

§ 47.l. Prawo zgłaszania kandydatów na radnego przysługuje:
1) Samorządowi Szkolnemu,
2) Samorządom Klasowym,
3) uczniom.
2. Kandydaci zgłoszeni są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata.
§ 48. Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta, co najmniej 20 podpisami wyborców.
§ 49. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 20 dni od daty zarządzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie wyborów do Rady.

Rozdział XV

PRZEBIEG GŁOSOWANIA

§ 50.1. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły w przygotowanym lokalu wyborczym.
2. Głosowanie odbywa się w godzinach od 9.00 do godziny 14.00
3. O godzinie 14.00 Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej zarządza zakończenie głosowania.
§ 51. W lokalu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza wydziela miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne z nich korzystanie.
§ 52.1. Przed rozpoczęciem głosowania Szkolna Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje podłużną pieczęcią szkoły oraz ustala liczbę przygotowanych kart do głosowania.
2. Od chwili opieczętowania, aż do zakończenia głosowania urny nie wolno otwierać.
§ 53. Komisja wydaje wyborcom karty do głosowania.
§ 54. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca dokonuje wyboru, po czym kartę wrzuca do urny.
§ 55.Wyborca osobiście oddaje głos na jednego kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie z prawej strony nazwiska kandydata znaku „x”.
§ 56. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania.

Rozdział XVI

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

§ 57.1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej w obecności członków Komisji zabezpiecza niewykorzystane karty do głosowania, otwiera urnę wyborczą, po czym Komisja ustala:
a) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania,
b) liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu,
c) liczbę oddanych głosów ważnych,
d) liczbę oddanych głosów nieważnych,
e) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Ustaleń, o których mowa w pkt. l dokonuje się na podstawie spisu wyborców oraz kart do głosowania wrzuconych do urny przez wyborców.
§ 58. l. Szkolna Komisja Wyborcza za nieważne głosy uznaje:
1) oddane na kartach do głosowania innych niż przygotowane,
2) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak „x" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata,
3) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca nie umieścił znaku „x" przy żadnym z nazwisk kandydatów.
2. Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.
3. Kart do głosowania całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
§ 59.1. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza niezwłocznie w 3 egzemplarzach protokół głosowania.
2. W protokole głosowania podaje się dane, o którym mowa w art. 58 pkt. l oraz:
1) czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
2) liczbę przygotowanych kart do głosowania oraz liczbę kart nie wykorzystanych,
3) przypuszczalne przyczyny ewentualnych niezgodności między liczbą wyborców, którzy pobrali karty do głosowania, a liczbą kart do głosowania wyjętych przez komisję z urny wyborczej,
4) ewentualne zastrzeżenia członków Komisji co do przebiegu głosowania.
3. Protokół głosowania "podpisują członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej obecni przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią szkoły.
4. Protokół głosowania oraz wyniki głosowania, po stwierdzeniu ważności głosów przez Dyrektora Szkoły, należy przekazywać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
5. Na decyzję Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.
§ 60. Niezwłocznie po sporządzaniu protokołu i stwierdzeniu ważności wyborów Szkolna Komisja Wyborcza podaje społeczności uczniowskiej wyniki głosowania.
§ 61. Radnym zostaje osoba, która w wyborach uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez Szkolną Komisję Wyborczą. Ilość radnych wybranych przez szkoły określone są w §38 pkt. 1.

 

Rozdział XVII

KAMPANIA WYBORCZA

§ 62.1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem podania społeczności uczniowskiej zarządzenia o wyborach do Rady i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.
2. Dozwolone jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie szkoły w sposób nie utrudniający jej działalności.
3. W dniu jak i w przeddzień głosowania zabrania się zwoływania zgromadzeń, wygłaszania przemówień, rozdawania ulotek, jak też prowadzenia w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów.
4. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez wyrządzania szkód.

Rozdział XVIII

WAŻNOŚĆ WYBORÓW

§ 63. Nie przysługuje prawo wniesienia protestu, co do przeprowadzenia wyborów.

Rozdział XIX

UZUPEŁNIENIE SKŁADU MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

§ 64.1. Młodzieżowa Rada podejmuje decyzję o wstąpieniu na wakujące miejsce kandydata z tej samej szkoły co ustępujący miejsca, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów o ile nadal posiada bierne prawo wyborcze i wyraził zgodę na objęcie mandatu
2. Jeśli kolejno żaden z kandydatów z listy nie jest zainteresowany objęciem mandatu, o sposobie zapewnienia szkole reprezentanta w Młodzieżowej Radzie decyduje Samorząd Szkolny w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
3. Uzupełnienia w składzie Rady nie dokonuje się, jeśli do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy.

Rozdział XX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 65. Pierwsze wybory, o których mowa w niniejszym Statucie przeprowadza się w roku szkolnym 2008/2009, na terytorium Miasta Głowna.
§ 66. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów.
§67. Organem nadzoru Rady jest Rada Miejska w Głownie, która może wyznaczyć radnych do sprawowania nadzoru w jej imieniu w liczbie od 1 do 3.
§68. Osobami współpracującymi z radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie w poszczególnych szkołach są nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną danej szkoły określonej w §38 pkt. 1.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008
 

 

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2019. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 7165

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.