GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 28 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Z sesji Rady Miejskiej w Głownie

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie, 22 listopada 2017 r. podjęto kilka kluczowych dla mieszkańców i miasta decyzji. 

Jedną z ważniejszych było uchwalenie nowych stawek opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych, co stało się konieczne w związku z obowiązującymi od nowego roku regulacjami prawnymi. 

Od 1 stycznia 2018 r. nowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 01.01.2018 r. zmieniają się przepisy, a wraz z nimi obowiązki gmin wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zmiany te dotyczą w szczególności dotychczasowych zasad recyklingu odpadów. Zwiększa się bowiem ilość frakcji segregowanych odpadów z trzech do pięciu – co w praktyce oznacza zwiększenie ilości transportów odpadów, zwiększenie kosztów zakupu worków do segregacji w ilości ok. 20 tys. sztuk miesięcznie oraz zwiększenie kosztów zakupu dodatkowych pojemników dla Spółdzielni Mieszkaniowych i zasobów komunalnych. 

Wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie dotychczasowych kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami. To w ich efekcie oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Głowno, które złożone zostały w niedawnym przetargu, okazały się o 50% wyższe niż dotychczas obowiązujące. Należy podkreślić, iż z końcem grudnia 2017 r.  upływa termin obowiązywania dotychczasowej dwuletniej umowy w tym zakresie, dlatego też  Gmina Miasta Głowna stanęła przed koniecznością zawarcia kolejnej umowy na  kolejne na lata 2018 – 2019 z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu. W przetargu wpłynęły dwie oferty: Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z Kutna z ceną 5.319.189,91 zł brutto oraz Zakład Robót Sanitarnych „Sanator” z Rąbienia z ceną 4.440.000,00 zł. 
 Najtańsza oferta dotyczyła zatem kwoty 2.220.000,00 zł rocznie i była wyższa o około 50% od dotychczasowych kosztów na poziomie 1.477.440 zł.  Kwota niezbędna do pokrycia rocznych wydatków na obsługę systemu to 2.546.497 zł (dotychczas było to 1.807.975,20). 
Na te dodatkowe koszty  żaden samorząd, a więc i Gmina Miasta Głowno nie miała żadnego wpływu. Są one konsekwencją decyzji podejmowanych w ostatnim czasie na szczeblu centralnym, czyli przez sejm i rząd. Teraz zaś z tymi dodatkowymi kosztami samorząd Głowna musi się zmierzyć, gdyż z końcem grudnia kończy się dotychczasowa 2-letnia umowa. 

Jest alternatywa dla drastycznej podwyżki


Powyższy wzrost kosztów funkcjonowania systemu - przy założeniu jego samofinansowania się – musiał skutkować zmianą i ustaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,40 zł miesięcznie od osoby – w przypadku odpadów segregowanych (dotychczas była to kwota 10,80 zł) oraz w wysokości 21,30 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów tzw. zmieszanych tj. niesegregowanych (dotychczas było to 15,80 zł). 
Byłaby to jednak drastyczna i dotkliwa dla mieszkańców podwyżka, dlatego też, by zminimalizować jej skutki Burmistrz Głowna zaproponował Radzie Miejskiej ustalenie znacząco niższych stawek:
- 12,90 zł od osoby za odpady segregowane,
 - 17,90 zł od osoby za odpady zmieszane.

Stawki na ww. poziomie pozwalają na przejęcie przez Gminę Miasta Głowno znacznej części obciążeń wynikających z wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów.  
Na sfinansowanie nowego systemu potrzeba 738.521,80 zł, z czego 169,684,70 zł pokryte zostanie z opłat mieszkańców, zaś reszta, czyli 568.837,10 zł - z budżetu Gminy Miasta Głowno. Rada Miejska w Głownie na ostatniej sesji, 22.11.2017 r. przychyliła się do propozycji Burmistrza Głowna. 

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami wynosić będą:
- 12,90 zł od osoby za odpady segregowane (dotychczas było to 10,80 zł)
 - 17,90 zł od osoby za odpady zmieszane (dotychczas było to 15,80 zł). 

Dzięki przejęciu przez gminę znaczącej części obciążeń, będzie to podwyżka średnio  2,10 zł, a nie o ponad 5 zł. 

UWAGA – Nowe harmonogramy, nowe worki do segregacji

W związku z koniecznymi zmianami, jakie od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostaną w sposobie segregowania odpadów, w najbliższym czasie właściciele posesji otrzymają paczki z harmonogramem odbioru odpadów roku 2018 (zmienią się terminy ich wywozu, dlatego proszę się uważnie  z nimi zapoznać) oraz  z workami do segregowania odpadów według nowych już frakcji. 

Kolejny obszar miasta objęty nowym planem zagospodarowania

 Drugą ważną decyzją przypieczętowaną uchwałą Rady Miejskiej w Głownie jest uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część C.

Przypomnijmy, że uchwałą z dnia 31 maja 2017 r. obszar ten podzielony został na trzy części celem przyspieszenia procedury. Uchwały dotyczące dwóch części podjęte zostały na październikowej jeszcze sesji i skutkowały tym, że  część Głowna położona od drogi krajowej nr 14 w stronę Huty Józefów, Sikorskiego oraz Osin była już objęta nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po ostatniej sesji nowym planem została objęta ostatnia – trzecia część tego obszaru miasta. 

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 - w związku z rezygnacją Gminy Miasta Głowno z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.866.004,12 zł Rada uchyliła upoważnienie Burmistrza Głowna do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie deficytu. Jednocześnie zmniejszono limit planowanych zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w roku 2017. 
- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2017 – polegających na przeznaczeniu 5.000 zł  stanowiących oszczędności po zakończeniu „Modernizacji schodów i chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworskiej 4”, na remont strażnicy OSP w Głownie. 

- w sprawie określenia warunkow i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomoca środków komunikacji elektronicznej,
- w sprawie zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 realizowanego przez MZWiK Sp. z o.o. w Głownie,
- w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna na rok 2018, 
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, 
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2018, 
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2018. 
Rada Miejska podjęła również trzy uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych nr 1, 2 i 3  w ośmioklasowe szkoły podstawowe. 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.