GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 28 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Budżet miejski na rok 2017

29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Głownie uchwaliła budżet Miasta Głowna na rok 2017. Przedłożony przez Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka projekt, uchwalono 12 głosami poparcia, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym. 
Planowane dochody budżetu w roku  20167 to 43.014.030,60 zł – w tym dochody majątkowe – 550.000,00 zł
Planowane wydatki budżetu w roku 2017 to 45.184.972,24 zł, - w tym wydatki majątkowe - 3.789.640, 00 zł. 
Planowany deficyt  stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.170.941,64 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnych środków.


Plan wydatków majątkowych na rok 2017 przedstawia się następująco:
1.    Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – I etap – 1.300.000 zł,
2.    Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Ordona i części ul. Traugutta – 200.000 zł,
3.    Budowa ul. Wąskiej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi – 250.000 zł,
4.    Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Prawej do ul. Popiełuszki wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej – II etap – 300.000 zł,
5.    Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5101 – ul. Bielawska w Głownie II etap – 51.000 zł, 
6.    Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna – 30.000 zł, 
7.    Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – II etap – 200.000 zł, 
8.    Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka – 491.000 zł (to udział własny miasta w projekcie, który uzyskał ponad milionowe dofinansowanie unijne),
9.    Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie – 167.140 zł,
10.    Bezpieczne żagle na Mrożyczce – (projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 26.280 zł,
11.    Budowa chodnika na ul. Kopernika (projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 123.720 zł, 
12.    Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie przy ul. Piaskowej – 115.000 zł,
13.    Modernizacja systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Głownie – 12.500 zł,
14.    Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Norblina – 200.000 zł,
15.    Wybudowanie zadaszenia nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kojców – 8.000 zł, 
16.    Budowa przodu boksów w schronisku dla zwierząt – 5.000 zł.
17.    Składka (wpłata) na rzecz Związku Międzygminnego Bzura – 310.324,00 zł. 
Łącznie  wydatki majątkowe Gminy Miasta Głowno na rok 2017 opiewają na kwotę 3.789.964 zł.

Planowana kwota dotacji udzielonych w roku 2017 z budżetu miejskiego to łącznie 2.481.706 zł, a rezerwa budżetowa to 276.000 zł. 


Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określono kwotą 240.000 zł i przypomnijmy, iż są one pokrywane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu tj. tzw. „kapslowego”. 
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określono kwotą 80.000 zł i są one pokrywane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami określono kwotą 1.780.000 zł i są one pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dotacja, jaka z budżetu Gminy Miasta Głowno w roku 2017 przekazana zostanie na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego to 290.000 zł, na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury – 340.000 zł, zaś na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – 155.000 zł.
Tak jak w latach poprzednich jedną z najwyższych pozycji w wydatkach budżetu Gminy Miasta Głowno w roku 2017 stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – ponad 14 mln zł.  
Należy w tym miejscu podkreślić, iż planowana subwencja z budżetu państwa przeznaczona na cele oświatowe to nieco ponad 7,2 mln zł. Pozostałą kwotę Gmina Miasta Głowno dokłada z własnych środków.  Gmina finansuje również funkcjonowanie przedszkoli miejskich oraz dotuje funkcjonowanie niepublicznych placówek przedszkolnych. 
Wydatki na pomoc społeczną  w roku 2017 zaplanowano na poziomie ponad 15,7 mln zł (w tym ponad 11 mln zł – na program 500+).

Poza uchwałą budżetową na rok 2017 Rada Miejska w Głownie podjęła ponadto uchwały:
1.    W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie. Został nim Radny Krzysztof Parol. 
2.    W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno o powierzchni 12 ha, położonej przy ul. Swoboda 2 na rzecz spółki pod firmą Neighbors sp. z o.o w organizacji z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne. To teren obejmujący część zbiornika wodnego Mrożyczka oraz fragment gruntu przylegającego do tego zbiornika od strony drogi krajowej nr 14 z przeznaczeniem na budowę wakeparku. Więcej na temat tej inwestycji na  LINK
3.    W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miasta Głowna publicznych przedszkolach. Uchwała ta stanowi, że w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno zapewnia się bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z wychowania i opieki poza w/w czasem wnosi się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę powyżej wskazanego pięciogodzinnego minimum. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż 1 dziecko z danej rodziny – na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – opłata ta wyniesie 50% tj. 0,50 zł/godzinę. 
4.    W sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w roku 2017. Plan ten zakłada zapotrzebowanie na pracę 18 osób (w charakterze pracowników gospodarczych lub sprzątaczek) przez 720 tygodni co stanowi łącznie 7200 godzin pracy w 11 instytucjach i jednostkach organizacyjnych: Urzędzie Miejskim w Głownie, SP1, SP2, SP3, Gimnazjum Miejskim, MP1, MP2, MP3, ŚDS, MOK i MOPS. 
5.    W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na lata 2017-2020.
6.    W sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno na lata 2017-2020. 
7.    W sprawie wniesienia do NSA skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi dnia 28.10.2016 r. w spr. Skargi Rady Miejskiej w Głownie na rozstrzygnięcie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności Apelu Rady Miejskiej do Burmistrza Głowna w sprawie stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 
8.    W sprawie współdziałania z Powiatem Zgierskim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. 
Ponadto Rada Miejska w Głownie podjęła ponadto uchwały porządkujące ostatecznie budżet miejski na rok 2016. 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.