GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 23 czerwca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2016 | 
 • Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«czerwiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 dzień: 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 dzień: 24 25 dzień: 26 27
28 29 30
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!

Treść strony

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie

Na ostatniej sesji, 30 listopada 2016 r. Rada Miejska w Głownie jednogłośnie (głosami 12 obecnych na sesji radnych) uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2017. 
Wynoszą one:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,50 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,33 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;                                                                                                                                      

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli 2% ich wartości.

Ustalając stawki podatku od nieruchomości, który jest znaczącym dochodem własnym gminy kierowano się pozyskaniem dochodów celem zapewnienia realizacji niezbędnych zadań gminy. Tak ustalone stawki dadzą planowany wpływ dochodów do budżetu, co zapewni realizację zadań budżetowych gminy. 


Rada Miejska podjęła ponadto następujące uchwały: 
- Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2016 polegających na przeniesieniu między działami kwoty 155.504,73 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół podstawowych nr 1, 2 i 3 oraz dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Głownie (w ramach budżetów tych placówek oświatowych).
- Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2016 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 35.295 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów - na wniosek Burmistrza Głowna – środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej na dofinansowanie z tytułu wzrostu – w stosunku do pierwotnie prognozowanej - liczby uczniów będącej podstawą naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016.
Wspomniana wyżej kwota przeznaczona jest na wydatki jednostek oświatowych zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa.
- Uchwałę w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach miejskich szkół i przedszkoli - na wniosek dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskiego Przedszkola Nr 1, Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego w Głownie. 
- Uchwałę w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno (powodem podjęcia tej uchwały była konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów)


Ponadto Rada  Miejska w Głownie:
- podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do partnerstwa w projekcie pn. „Efektywne łódzkie gminy” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, 
- zatwierdziła i przyjęła do realizacji „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2023" (jest to dokument niezbędny w staraniach o środki unijne na zadania z dziedziny transportu), 
- wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (na kolejne 3 lata) na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców,  części nieruchomości stanowiących własność gminy:
* 300 m2 gruntu przy ul. Narutowicza 5a – przeznaczonego na ogródek  przydomowy,
* 360 m2 gruntu przy ul. Łowickiej 29a – przeznaczonego pod drobne uprawy gruntowe, 
* 21 m2 gruntu przy ul. Kopernika (bez numeru) – przeznaczonego na cele garażowe. 
-  uchwaliła Program współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, 
- uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na rok 2017, 
- uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na rok 2017,
- podjęła uchwałę w sprawie  zmian uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
- przyjęła rezygnację Radnego Dariusza Młynarczyka z członkostwa w Komisji Gospodarki i Budżetu oraz rezygnację Radnego Krzysztofa Wawrzyna z członkostwa w Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie. Radny Młynarczyk poszerzył skład Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, zaś Radny Wawrzyn – skład osobowy Komisji Gospodarki i Budżetu. Rada uchwaliła w związku z  tym nowy skład  komisji stałych Rady

Rada Miejska zapoznana została z wynikami kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez Komisję Rewizyjną. Przedmiotem tej kontroli były wybrane zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości. 

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie, pakiet zaplanowanych działań z tym związanych – w tym głosowanie tajne - stał się bezprzedmiotowy. Tym samym wybór Wiceprzewodniczącego Rada Miejska odłożyła do swego kolejnego posiedzenia. 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.