GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 25 lipca 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2016 | 
 • Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Głowna | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«lipiec 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka

W środę, 29 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Głownie jednogłośnie – głosami 13 obecnych na sali radnych - udzieliła Burmistrzowi Głowna Grzegorzowi Janeczkowi absolutorium za rok 2015.

Uczyniła to po uprzednim zapoznaniu się: ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2015, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głowna sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak również z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz wnioskiem absolutoryjnym tej komisji i opinią RIO o tym wniosku.

Jednomyślną decyzję radnych w kwestii absolutorium poprzedziła również jednomyślna ich decyzja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2015.

Dochody budżetu Miasta Głowna za rok 2015 wykonano w 102,63% planu i wyniosły one 37.601.485,78 zł, zaś wydatki budżetu Miasta Głowna w roku 2015 wykonano w 97,28% planu i wyniosły one  38.121.763,44 zł. Pomimo planowanego pierwotnie deficytu w kwocie 1.483.323,71 zł, wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką w wysokości 518.443,93 zł. Ponadto z różnicy przychodów i rozchodów pozostały środki w wysokości 1.900.923,30 zł. Łączne środki finansowe pozostałe z rozliczenia 2015 r. wynoszą 2.419.367,23  zł.

Planowane pierwotnie wydatki majątkowe w kwocie 1.625.313,39 zł zostały zwiększone do kwoty 2.188.023,39 zł i wykonane zostały w 99,98% tj. w kwocie 2.185.554,06 zł. Złożyły się na nie:

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E -ul. Swoboda w Głownie

45 000,00  

Remont ulicy Złotej na odcinku od ul. Kilińskiego do mostu na rzece Brzuśni wraz z wykonaniem chodnika i wjazdów do posesji po prawej stronie ul. Złotej na odcinku od ul. Zgierskiej do mostu na rzece Brzuśni

519 992,88  

Przebudowa ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do granic miasta

304 760,92  

Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od torów do skrzyżowania z ul. Wiśniową

102 309,26  

Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie – I etap

36 860,00  

Zakup dekoracji świątecznej

14 919,00  

Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8

6 500,00  

Instalacja monitoringu na terenie miasta Głowna

24 964,70  

Zakup sprzętu dla OSP w Głownie

11 200,00  

Zwrot dotacji na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie”

294 882,16  

Wymiana dwóch par drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3

7 872,00  

Wymiana dwóch par drzwi tarasowych i remont tarasu w Miejskim Przedszkolu Nr 1

14 258,10

Wymiana dwóch par drzwi zewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Nr 2

3 690,00  

Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa pomieszczeń gospodarczych budynku Gimnazjum Miejskiego w Głownie

10 000,00

Instalacja systemu antynapadowego i monitoringu w budynku przy ul. Norblina 1

7 201,65  

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Monte Cassino

25 830,00  

Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura"

285 682,22  

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Głownie

339 631,17  

Dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka

130 000,00  

Ponadto Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka. To decyzja, która kończy dwuletnie prace nad tym ważnym dokumentem planistycznym, którego wyłożenie odbyło się dwukrotnie – w listopadzie i kwietniu.

Rada Miejska podjęła także uchwały:

 • w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2016 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 267.437 zł oraz na aktualizacji planu wydatków majątkowych i planu dotacji udzielanych z budżetu. I tak:

- zwiększono  dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 34.239 zł i przeznaczono ją na modernizację dachu na budynku OSP Głowno;

- wprowadzono do budżetu zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 77.198 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych;

- wprowadzono do tegorocznego budżetu niewykorzystane w roku 2015 środki w wysokości 116.000 zł  zaplanowane na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego;

- zwiększono planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 40 tys. zł z jej przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą budżetu obywatelskiego (20.000 zł) oraz na zakup zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Miejskiej (20.000 zł).

 • w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2016 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 124.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia tej kwoty przez Gminę Miasta Głowno na korektę podatku (który zapłaci, samej sobie) za lata 2010-2015. Od roku 2016 jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku od nieruchomości.
 • w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Głowna w roku 2016. Ustalono je na kwotę 2.591.011zł. Ma to związek z koniecznością prawnego zabezpieczenia umowy, jaką Zarząd Związku Międzygminnego „Bzura” podpisał z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie Budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych (dotacja i pożyczka do łącznej kwoty 40.942.262 zł). Prawnym zabezpieczeniem tej umowy jest m.in. poręczenie cywilne każdej gminy należącej do ZM „Bzura”. Okres poręczenia obejmuje lata 2017-2032. Kwota poręczenia przypadająca na Gminę Miasta Głowno to 2.591.011 zł.
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, I tak, Rada wyraziła zgodę na oddanie w taką dzierżawę (dotychczasowym dzierżawcom) na kolejne 3 lata: dwóch działek o pow. 19 m2 każda przy ul. Kopernika 21 oraz jednej działki o pow. 20 m2 przy ul. Kopernika 21 – z przeznaczeniem na cele garażowe.

Rada Miejska w Głownie zatwierdziła również projekty odpowiedzi do Wojewody Łódzkiego w związku z zawiadomieniami o wszczęciu postępowań dotyczących:

-  apelu skierowanego przez Rade Miejską do Burmistrza Głowna w sprawie stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego,

- oraz deklaracji Rady Miejskiej o stosowaniu się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Oba postępowania wszczęte zostały w celu kontroli legalności wspomnianego apelu i deklaracji.  

Rada Miejska wybrała również swych przedstawicieli do zespołu w spr. budżetu obywatelskiego. Są to: Przewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Szajder oraz Radny Przemysław Kobacki. 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.